Trafik kaza raporuna veya Kaza tespit tutanağına itiraz 

Trafik kaza raporuna veya trafik kaza tespit tutanağına itiraz; kazaya karışan tarafların kusur konusunda haksızlığa uğradığını düşünmesi sonucu kanuni olarak talep ettikleri haktır.

Trafik kazalarında düzenlenen kaza raporları 4 çeşittir.

 • Ölümlü trafik kaza raporu
 • Yaralanmalı trafik kaza raporu
 • Maddi hasarlı trafik kaza raporu
 • Kaza tespit tutanağı ( sigorta -anlaşma tutanağı)

Ölümlü trafik kaza raporuna itiraz

Ölümlü trafik kaza raporu, kazaya karışan taraflardan bir veya bir kaçının kazadan dolayı olay yerinde hayatını kaybetmesi sonucu oluşturulan raporlardır. Trafik kazası ölümlü olduğundan kaza yerini detaylı incelemek için cumhuriyet savcısı veya savcının görevlendireceği inceleme ekipleri olay yerinde iz ve delillerin tespitini yaparlar.

Ölümlü trafik kaza raporu doldurulması

Ölümlü trafik Kaza raporları ilgili kolluk görevlilerince tutulur.(polis jandarma) ölümlü kaza olduğundan kaza raporunun daha detaylı bir şekilde hazırlanılmasına özen gösterilir. Trafik kaza raporunun ön yüzünde kaza adresi, gün hava yol durumları yer almaktadır. 2. Kısımda sürücü ve araç bilgileri ile verilen kusur maddeleri, 3. Kısımda kaza özeti, 4. Kısımda da kaza krokisi yer almaktadır.

Ölümlü trafik kazasında kaza yeri terk

Ölümlü trafik kazalarında olay yeri terk olsa da kaza mevcut delilleriyle cumhuriyet savcısı veya talimatı ile olay yerine gelen olay yeri inceleme ekiplerince incelemeye devam eder. Trafik görevlileri olay yerinde bulunan; kan, araç döküntüsü veya parçaları, yol üzerindeki izler doğrultusunda sürücü ya da araç firar gösterilerek mevcut matbu kaza raporu üzerinden eldeki veriler ışığında rapor tanzim eder.

Ölümlü trafik kazasında kaza yerini terk edenin sorumluluğu

Ölümlü trafik kazalarında kaza yerini aracı ile birlikte terk eden sürücünün kaza sonrası sürücü olduğunu iddia edip ilgili merkeze veya kaza yerine gelmesinde ilgili kolluk onun sürücü olduğuna dair kuvvetli delil bulamadığında (kamera kaydı gibi) araç sürücüsünü kazada firar olarak girilecektir. Araç çarpma şiddeti hasarından tespit edilmesi kolay iken sürücü için aynısını söylemek zordur. Bu aşamada birinci derecen sorumlu tespit edilen aracın ruhsat sahibidir. Olay yerine sonradan sürücü olduğunu iddia ederek gelen şahsın bilgi veren şeklinde ifadesi alınır.

Ölümlü trafik kaza raporunun oluşumu ve tanzimi

Ölümlü trafik kazalarında ilgili görevliler araçların durumu, sürücü ifadeleri ve eldeki deliller ışığında mevcut kazayı yorumlamaya çalışırlar. Ancak değerlendirmeler genelde kısa sürede tamamlanır ve ortaya çıkan rapor ilgili polis yada jandarma merkezlerine teslim edilir. Bazı kazalarda kusur kanaatini etkileyecek delillerin o an ulaşılamaması sonucu kaza raporu tanzimi birkaç gün bekletilebilir.

Ölümlü trafik kazalarında kusur tespitinde hukuki dayanak

Ölümlü trafik kazalarında ilgili görevlilerin kullandığı hukuki dayanak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğidir. (bkz. 2918 sayılı K.T.K)

Ölümlü trafik kazalarında sürücülerin kural ihlallerini inceleyip yorumlama

Trafik kazalarını inceleme, oluşumunu araştırma detaylı gerektiren bir konudur. Trafik kazaları; meydana geliş şekilleri ve kanuni ihlal dağılımları ile incelenir. Ancak bu aşamalarda görevliler arasında birtakım yorum farklılıklarını ortaya çıkar. Bunun bazı nedenleri vardır.

 • Trafik kazasını illiyet bağı çerçevesinde değerlendirememe,
 • Kanun ve yönetmelikte bilgi eksiklikleri,
 • Delil toplamada eksiklikler
 • Trafik kazasını bütünüyle analiz edememe gibi nedenlerdir.

Bu nedenle kamera görüntüsü olan kazalarda bile ilgili görevliler farklı yorumlamalar yapabilmektedir. Ayrıca kanunda ve yönetmelikte yer alan maddeler, tespit edilen ihlalci tarafa verilirken kural maddelerine yalın bir şekilde bakılıp illiyet (nedensellik) bağını oluşturan eylem gözardı edilmektedir.

Tüm bunların dışında bazı trafik kazalarını çözümlemek oldukça zordur. Trafik kazaları konusunda analiz yeteneği olanların bile zorlandığı;

 • Yolda çarpma izinin bulunması,
 • Motosiklet gibi araçların kaza sonrası hemen yoldan kaldırılması sonucu kaza bağının kurulamaması ve granajlarında araçla birlikte yol izlerinin karışması,
 • Yaralı sürücü-yolcunun hastaneye kaldırılması sonucu iletişim eksikliği,
 • Trafik kazasının gece, yağmurlu havada oluşları delil bulma ve tespitte zorlanılan konulardır.

Ölümlü trafik kazalarında ilgili görevlilerin genelde kısa sürede ortaya bir rapor çıkarttıklarını söylemiştik. Ancak kazaların soruşturma-inceleme evresinde olay yerinde kamera olup olmadığı varsa kayıtların alımı, sonradan gelen tanıkların ifadesi gibi konulara soruşturmayı yürüten ilgili merkez birimleri bakarken çoğu zaman trafik görevlilerinin bu aşama ve sonuçlarından haberdar olamazlar. Çünkü trafik kaza raporları bu aşama öncesinde çoktan oluşturulup teslim edilmiş olabilir. Ancak aradaki boşlukta elde edilen deliller kazanın seyrini değiştirebilecek nitelikte olabilir.

Genel olarak ortaya çıkan trafik kaza raporlarında kusur bölümü şu şekilde bağlanır “…kural maddesini ihlal ederek kusurlu bulunduğu kanaatine varılmıştır”. Yani trafik görevlileri trafik kazalarında sürücü kusurlarını bir kanaat göstergesi olarak belirtip net hüküm ortaya dökmezler. Diğer taraftan ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında konunun mahkemeye intikali, bilirkişilik süreci ve tüm bunların sonucunda nihai kararın hakim tarafından verilmesi önceden verilmiş olan kusuru değiştirebilecek dinamiklerdir.

Ölümlü trafik kaza raporuna itiraz

Ölümlü trafik kazaları adli konu olduğundan doğrudan kamu davası açılır ve itiraz durumu kolluk ifadesinde de verilebilir. Bu bakımdan dolaylı olarak mahkemeye başvurmanıza gerek kalmayacaktır.

Ölümlü trafik kaza raporuna itiraz süresi

Ölümlü trafik kazasında halihazırda mahkeme devam ettiğinden mahkeme süresince trafik kaza raporu ve bilirkişi raporlarına itiraz etme hakkınız vardır.

Ölümlü trafik kazasında bilirkişi raporuna itiraz

Mahkemeye intikal eden fezleke dosyasının son karara bağlanması için hakim tarafından trafik kazasına  bilirkişi atanabilir. Bilirkişi, kendisine daha kapsamlı şeklide gelmiş olan fezleke dosyasını (trafik kaza raporu, taraf-tanık ifadeleri, varsa fotoğraf kamera kayıtları gibi) mahkemenin vermiş olduğu geniş sürede inceleyip bir rapor hazırlar. Ancak çoğu bilirkişi ilk tutulan trafik kaza raporu doğrultusunda bir rapor ortaya çıkardığından yukarıda bahsedilen sıkıntılar mahkeme safhasında da devam eder. Bu durum sonucu tarafların itirazı, fezlekenin başka bilirkişilerce de incelenmesine neden olsa da etkili hazırlanmamış raporlar arasında nihai karar alınan çoğunluk karalarına çıkar.

Yaralanmalı trafik kaza raporuna itiraz

Yaralanmalı trafik kaza raporu kazaya karışan taraflardan bir yada bir kaçının kazadan dolayı yaralanması sonucu oluşturulan raporlardır. Yaralı şahsın hastanede veya izleme günüde hayatını kaybetmesi kazayı ölümlü yapsa da ilk doldurulan rapor yaralanmalı olarak kalacaktır. Ölüm tehlikesi olan yada kazazedelerin çokluğu durumlarında savcı talimatlı olay yeri inceleme delil-iz toplamada yardımcı ekip olarak olay yerine gelebilirler.

Yaralanmalı trafik kaza raporu doldurulması

Yaralanmalı trafik Kaza raporları ilgili kolluk görevlilerince tutulur. Kaza raporu tıpkı ölümlü kaza raporu gibi detaylı bir şekilde hazırlanılmasına özen gösterilir. Trafik kaza raporunun ön yüzünde kaza adresi, gün hava yol durumu yer almaktadır. 2. Kısımda sürücü ve araç bilgileri ile verilen kusur maddeleri 3. Kısımda kaza özeti 4. Kısımda da kaza krokisi yer almaktadır.

Yaralanmalı trafik kazasında kaza yeri terk

Yaralanmalı trafik kazasında olay yeri terk edilirse kazanın mahiyetine göre ilgili görevliler hareket etmektedir. Trafik kazasında yaralanama hafif ve olay yerinde kazaya ait iz emare delil yoksa trafik görevlileri çoğu kez trafik kaza raporu tanzim edilmeyip konuyu ilgili merkeze bildirirler. Ancak yaralanmaların ağır olduğu kazalar paralelinde olay yerinde delillerin de artacağından mevcut olay yeri delil krokisine göre trafik kaza rapor tanzim edilecektir.

Yaralanmalı trafik kazasında kaza yerini terk edenin sorumluluğu

Yaralanmalı trafik kazalarında tıpkı ölümlü trafik kazalarında gibi kaza yerini aracı ile birlikte terk eden sürücünün kaza sonrası sürücü olduğunu iddia edip ilgili merkeze yada kaza yerine gelmesinde ilgili kolluk onun sürücü olduğuna dair kuvvetli bir delil bulamadığında (kamera kaydı gibi) araç sürücüsünü kazada firar olarak girilecektir. Aracın, çarpma şiddeti hasarından tespit edilmesi kolay iken sürücü için aynısını söylemek zordur. Bu aşamada birinci derecen sorumlu tespit edilen aracın ruhsat sahibidir. Olay yerine sonradan sürücü olduğunu iddia ederek gelen şahsın bilgi veren şeklinde ifadesi alınır

Yaralanmalı trafik kaza raporunun oluşumu ve tanzimi

Yaralanmalı trafik kazalarında ölümlü trafik kazalarında olduğu gibi ilgili görevliler araçların durumu, sürücü ifadeleri ve eldeki deliller ışığında mevcut kazayı yorumlamaya çalışırlar. Ancak değerlendirmeler genelde kısa sürede tamamlanır ve ortaya çıkan rapor ilgili polis yada jandarma merkezlerine teslim edilir. Bazı kazalarda kusur kanaatini etkileyecek delillerin o an ulaşılamaması sonucu kaza raporu tanzimi birkaç gün bekletilebilir.

Yaralanmalı trafik kazalarında kusur tespitinde hukuki dayanak

Yaralanmalı trafik kazalarında ilgili görevlilerin kullandığı hukuki dayanak 2918 sayılı karayolları trafik kanunu ve yönetmeliğidir.

Yaralanmalı trafik kazalarında sürücülerin kural ihlallerini inceleyip yorumlama

Ölümlü trafik kazalarında da belirtilen;

 • Trafik görevlilierin yorum farklılıkları
 • Trafik raporunun çıkma süresi ile sonradan gelen delillerin çakışması
 • Trafik kazasının olduğu gün çevre ve zaman şartlarının delil incelemeye etkisi
 • Çözümü zor olan kazalar

bu tarz sebepler inceleme ve yorumlamada farklılıklara neden olmaktadır.

Yaralanmalı trafik kaza raporuna itiraz

Yaralanmalı trafik kazalarının çoğu adli konu olduğundan doğrudan kamu davası açılır. Ancak hafif yaralanmalı kazalarda taraflar ifadelerinde şikâyetçi olmadıklarını beyan ederse dosya kapanabilir. Bu durumda mağdur kişi yaralanmadan şikâyetçi olmasa da maddi hasarının karşılanması sigorta planında devam eder. Ancak bu aşamada trafik kaza raporunda kusurunun karşı tarafta olması gerekir. Aksi durumunda dosya kapanmadan şikayetini yenileyip trafik kaza raporunun tekrar değerlendirilmesine olanak sağlanmalıdır.

Kapanması durumunda maddi hasarlı trafik kaza raporu itiraz bölümünde bahsedilecek özel hukuk yollarına başvurması gerekmektedir.

Yaralanmalı trafik kaza raporuna itiraz süresi

İtiraz süresi ölümlü trafik kazalarındaki işleyiş süresiyle aynıdır.

Yaralanmalı trafik kazasında bilirkişi raporuna itiraz

Ölümlü trafik kazalarında olduğu gibi Mahkemeye intikal eden fezleke dosyasının son karara bağlanması için bilirkişi talep edilebilir. Bilirkişi, kendisine daha kapsamlı şeklide gelmiş olan fezleke dosyasını (trafik kaza raporu, taraf-tanık ifadeleri, varsa fotoğraf kamera kayıtları gibi) mahkemenin vermiş olduğu geniş sürede inceleyip bir rapor hazırlar. Ancak çoğu bilirkişi ilk tutulan trafik kaza raporu doğrultusunda bir rapor ortaya çıkardığından trafik kazalarını yorumlama ve illiyet bağı kurmadaki sıkıntılar bu aşamada da devam edebilir. Bu durum sonucu tarafların itirazı, fezlekenin başka bilirkişilerce de incelenmesine neden olsa da etkili hazırlanmamış raporlar nihayi karar alımında bilirkişiler arasında alınan çoğunluk karalarına uyulmaktadır.

 

Yaralanamalı ve Ölümlü Kazalarda Özel Mütalaa

Maddi hasarlı kazalarda özel mütalaa başlığında bahsedilen konu;

Tüm kaza raporlarını kapsamaktadır

Maddi hasarlı trafik kaza raporuna itiraz

Maddi hasarlı trafik kaza raporu araçlardan bir yada birkaçının yalnızca maddi hasarla sonuçlanıp oluşturulduğu kaza raporlardır. Kaskosu olmayan araçların Tek taraflı olarak maddi hasarlı trafik kazalarına karışmasında sigorta şirketleri araç hasarı konusunda herhangi bir ödeme yapmaz. Ancak kazada eğer kamu malı yada 2. Şahıslar zarar gördüyse bu zararların temini için trafik görevlilerin maddi hasarlı trafik kaza raporu tutması gerekmektedir.

Maddi hasarlı trafik kaza raporu doldurulması

Maddi hasarlı trafik Kaza raporları ilgili kolluk görevlilerince tutulur. Maddi hasarlı trafik Kaza raporu;

 • Ön sayfa araç ve sürücü bilgileri
 • Arka sayfa kaza özeti ve krokisi
 • Alkol tespit tutanağı şeklinde 3 nüshada doldurulur.

Maddi hasarlı trafik kazalarında, Yaralanmalı ve ölümlü kazalar gibi önem arz etmediğinden detaylar fazla yer almaz

Maddi hasarlı trafik kazasında kaza yeri terk

Tek taraflı maddi hasarlı trafik kazalarında kaza yeri terk konusunda ilgili görevli sürücü firar olarak notunu alır ve araç plakasına kaza yeri terk olduğundan idari para cezası yazılır. Araç ruhsat sahibinden başkasına teslim edilemeyeceğinden yediemin otoparkına çekilerek muhafaza edilir.

Çok araçlı kazalarda da terk eden sürücünün kusurlu olması durumunda kaza sonrası karşı tarafta oluşan hasar kaybından firar sürücünün kullanmış olduğu aracın ruhsat sahibi sorumludur.

Sürücünün kaza yerinden firar olması trafik kazasında kusurlu olduğu manasına gelmez. Sürücünün kaza yerinden firar olmasına etki eden durumlar genelde;

 • Ehliyetinin yetersiz veya olmaması, önceden el konulması
 • Alkollü yada uyuşturucu kullanması
 • Aranması olması
 • Kaza sonrası korku
 • Tarafların şiddet göstermesi

Sürücülerin zorunlu nedenlerden ötürü kaza yerini terk etmesi (korku şiddet olayları gibi) gidecekleri yer genelde polis merkezi olduğundan ifadelerindeki tutarlılıkları ve deliller sonucu kişiler kolluk tarafından firar olmadan sürücü olarak değerlendirilebilir. Ancak terk nedeni ile idari işlem yapılır.

Maddi hasarlı trafik kazasında kaza yerini terk edenin sorumluluğu

Maddi hasarlı trafik kaza raporu sürücü firar şeklinde tutulmuşsa sorumluluk firar olan aracın ruhsat sahibine aittir. Eğer araç sürücü ile birlikte firar ve diğer sürücü tarafından firar olan aracın plakası alınmışsa plaka üzerinden renk marka model uyumluluğunun sağlaması yapılarak araç polis merkezine çağrılarak sürücü firar şeklinde rapor tutulur.

Plakada alınamadıysa bölge civarında kamera araştırması yapılarak sonuç elde edilmeye çalışılır.

Maddi hasarlı trafik kaza raporunun oluşumu ve tanzimi

Maddi hasarlı trafik kaza raporları geneli basit olduğundan gününde tutulur ve ilgili trafik birimine teslim edilir. Ancak kanaat getirmeye etki edebilecek kamera varlığı gibi delillerin o an ulaşılamaması üzere rapor bekletilebilir. Sürücülere kaza sıra numarası verilerek kazayı hangi gün alabilecekleri hakkında bilgi verilir.

Maddi hasarlı trafik kazalarında kusur tespitinde hukuki dayanak

Maddi hasarlı trafik kazalarında ilgili görevlilerin kullandığı hukuki dayanak 2918 sayılı karayolları trafik kanunu ve yönetmeliğidir.

Maddi hasarlı trafik kazalarında sürücülerin kural ihlallerini inceleyip yorumlama

Ölümlü ve Yaralanamalı trafik kazalarında da belirtilen;

 • Trafik görevlilierin yorum farklılıkları
 • Trafik raporunun çıkma süresi ile sonradan gelen delillerin çakışması
 • Trafik kazasının olduğu gün çevre ve zaman şartlarının delil incelemeye etkisi
 • Çözümü zor olan kazalar

bu tarz sebepler inceleme ve yorumlamada farklılıklara neden olmaktadır.

Maddi hasarlı trafik kaza raporuna itiraz

Maddi hasarlı trafik kazalarına, yaralanmalı ve ölüm trafik kazaları gibi doğrudan dava mahkemesi açılmadığından özel hukuk yollarına başvurulması gerekmektedir.

Genelde büyükşehir belediyelerinde trafik mahkemelerine yada sulh ceza mahkemelerine dilekçe yöntemi yada avukatınız aracılığı ile itirazınızın nedenini belirterek yapabilirsiniz.

Maddi hasarlı trafik kazaları diğer kazalar gibi bilirkişi kontrolünden geçmediğinden haklı olduğunuzdan emin olmanız gerekmektedir. Aksi takdirde mahkeme ve bilirkişi ücretleri de sizden çıkmış olacaktır.

Maddi hasarlı trafik kaza raporuna itiraz süresi

Kanunda düzenlenmiş bir kısıtlama söz konusu değildir ancak sigorta değerlendirmesi 8 yıl sonra kapanır. İstediğiniz zaman kaza tespit tutanağı itiraz edebilir ve gerekli işlemleri yaptırabilirsiniz. Ancak geçen zaman içerisinde yol durumu değişebilir. Orada şartlarda iyileşme ya da kötüleşme olabilir. Çevrede bulunan kamera görüntülerine belli bir süre sonra ulaşmanız mümkün olmayacaktır.

Maddi hasarlı trafik kazalarında özel mütalaa

CMK madde 67 de belirtilen kanuni hak üzerine (bkz.CMK);

Bilirkişi raporu, uzman mütalaası;

(1) İncelemeleri sona erdiğinde bilirkişi yaptığı işlemleri ve vardığı sonuçları
açıklayan bir raporu, kendisinden istenen incelemeleri yaptığını ayrıca belirterek, imzalayıp ilgili
mercie verir veya gönderir. Mühür altındaki şeyler de ilgili mercie verilir veya gönderilir ve bu
husus bir tutanağa bağlanır.
(2) Birden çok atanmış bilirkişiler değişik görüşleri yansıtmışlarsa veya bunların ortak
sonuçlar üzerinde ayrık görüşleri varsa, bu durumu gerekçeleri ile birlikte rapora yazarlar.
(3) (Değişik: 3/11/2016-6754/45 md.) Bilirkişi, raporunda ve sözlü açıklamaları sırasında
çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında açıklama yapamaz; hâkim
tarafından yapılması gereken hukukî nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz.
(4) Bilirkişi tarafından düzenlenen rapor örnekleri, duruşma sırasında Cumhuriyet
savcısına, katılana, vekiline, şüpheliye veya sanığa, müdafiine veya kanunî temsilciye doğrudan
verilebileceği gibi; kendilerine iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilir.
(5) Bilirkişi incelemeleri tamamlandığında, yeni bilirkişi incelemesi yapılması veya
itirazların bildirilmesi için istemde bulunabilmelerini sağlamak üzere Cumhuriyet savcısına,
katılana, vekiline, şüpheliye veya sanığa, müdafiine veya kanunî temsilciye süre verilir. Bu
kişilerin istemleri reddedildiğinde, üç gün içinde bu hususta gerekçeli bir karar verilir.
(6) Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci,
yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek
üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle
ayrıca süre istenemez.

Bilirkişiden özel mütalaa istenebilir.

Kaza tespit tutanağına (Sigorta -Anlaşma Tutanağına) itiraz

2008 tarihinde yürürlüğe giren Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin genelge gereği, maddi hasarlı trafik kazasına karışan taraflar, kazanın oluşumu ile ilgili aralarında anlaşma sağlamaları halinde, kaza tespit tutanağını kendileri düzenleyip, olay yerinden ayrılabilmektedirler.

Bu uygulamanın kanuni dayanağı, halen yürürlükte bulunan Karayolları Trafik Kanunu’nun 81. maddesi 2. fıkrasında yer alan, “Yalnız maddi hasar meydana gelen kazalarda, kazaya dahil kişilerin tümü, yetkili ve görevli kişinin gelmesine lüzum görmezlerse, bunu aralarında yazılı olarak saptamak suretiyle kaza yerinden ayrılabilirler. ” hükmüdür.

Hangi durumda Kaza tespit tutanağı doldurulmaz

Aşağıdaki durumlarda, kaza tespit tutanağı sürücüler tarafından doldurulmayıp, olay yerine yetkili mercilerin (trafik polisi, jandarma ) çağrılması zorunlu tutulmuştur.

Aşağıdaki durumlarda polis ya da jandarmaya haber verilmelidir!

 • Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa
 • Sürücüde yaş küçüklüğü varsa
 • Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa
 • Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise
 • Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse
 • Trafik Kazasında sadece 3. kişilere ait eşyalara zarar gelirse
 • Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise
 • Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa

Kaza tespit tutanağı doldurulması

 • Yalnız maddi hasarlı trafik kazalarında taraflar, kazanın oluş şeklini, sürücü görüşleri bölümünde kendilerince anlatarak “Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutağı’nı imzalarlar.
 • Kazaya karışan tarafların tamamı tarafından imzalanmayan tutanaklar geçerli kabul edilmeyecektir.
 • İkiden fazla motorlu aracın karıştığı trafik kazalarında veya gerek görüldüğünde birden fazla form kullanılabilir. Düzenlenen tutanaklar fotokopi yoluyla çoğaltılabilir. Fotokopi ile çoğaltılmış tutanaklarda da asıl imza bulunması gereklidir.
 • Bu şekilde düzenlenen Tutanak Trafik Zabıtasınca düzenlenen Trafik Kaza Tespit Tutanağı hükmündedir.
 • Tutanak ile beraber araçlar kaza yerinden kaldırılmadan mümkünse araçların fotoğrafları çekilmeli ve fotoğraflar tutanak ile beraber şirketimize ulaştırılmalıdır.
 • Hak sahipleri karşı tarafın Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) poliçesini veya kendi araçlarının kasko sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketine yukarıdaki madde hükmüne uygun olarak doldurdukları Tutanak ve varsa fotoğraflar ile başvuracaklardır.

Kaza tespit tutanağı doldururken kaza yerini terk edenin sorumluluğu

Kaza tespit tutanağı doldururken işlemler bitmeden kaza yerinden ayrılan araçla alakalı eğer trafik görevlileri rapor tanzim ederse sürücü firar şeklinde rapor tanzim edeceklerdir. Bu noktada ruhsat sahibi 1. Derecen sorumludur. Bunun dışında trafik görevlilerinin tutamayacağı kazalarda ilgili kolluk birimi olay yerinden ayrılan aracı merkeze çağırabilir yada adli işlem başlatabilir.

Kaza tespit tutanağında kusur tespitinde hukuki dayanak

Kaza tespit tutanağında kusur tespiti yapan görevli bilirkişiler tıpkı trafik görevlileri gibi 2918 sayılı karayolları trafik kanunu ve yönetmeliğini referans alırlar

Kaza tespit tutanağının değerlendirilmesi

Kaza tespit tutanağı düzenlendikten sonra İlgili sigorta şirketlerinin kazanın oluşumu ve kusur oranlarının dağılımı konusunda mutabakat sağlamaları halinde, tutanak bu mutabakat üzerinden onaylanır.

Kusur tespiti konusunda şirketlerin mutabakat sağlayamaması durumunda TRAMER bünyesinde oluşturulan komisyon kaza tutanaklarını inceleyerek kusur oranlarını %0, %50, %100 oranları çerçevesinde kesin olarak belirler.

 

Kaza tespit tutanağında itiraz süresi

Sigorta şirketleri mutabakata varmaları durumunda her bir sigortalı (kazaya karışan) bir defaya mahsus olmak üzere kusur oranlarını bildiriminden 5 iş günü içinde genelge usulüne göre; değerlendirmeye etki edecek ilave bilgi -belge varsa sigorta şirketlerinden kusur oranlarının tekrar değerlendirilmesini isteyebilirler. Sigorta şirketleri ise 3 iş günü içinde yeniden değerlendirmede bulunur. Eğer süresi içinde farklı bir merciye yapılmışsa itiraz 5 günlük süre kesilir. Geçen sürelerde özel hukuk yollarına başvurulması gerekmektedir.

Kaza tespit tutanağına itiraz yeri

 • Kaza tespit tutanağı itirazı Büyükşehirlerde Trafik mahkemelerine, bulunmaması halinde Sulh Cezaveya Hukuk Mahkemeleri’ne yapılır
 • Kaza tespit tutanağı mahkemeye bildirilip kaza tespit tutanağı itiraz formu ve dilekçesitamamlanarak ve dava açılabilir.
 • Dava açıldığında kazanın incelememsi için bilirkişi atanır, bilirkişi detaylı inceleme öncesi keşif istenebilir
 • Dava açıldıktan sonra, olayın gerçekleştiği yerde keşif istenir.
 • Deliller toplanabilir ve incelenir
 • Bilirkişi inceleme öncesi şikayetçinin kazayı önceden yetkili bilirkişiye inceletip özel mütalaa yapması davanın gelişimine olumlu katkı sağlar

Trafik kazaları başımıza gelebilecek en kötü olaylardan biridir. Adı üstünde “kaza” istenerek yapılmasa da, yaranlanma ve ölümlere neden olması kişiler üzerinde kalıcı etkiler bırakmakla beraber maddi kayıplarda azımsanmayacak kadardır

Ekip 89, haklı olduğunuzu düşündüğünüz trafik kazalarında sizlere yardımcı olmak için trafik kazalarına özel mütalla dosyası hazırlamaktadır. (bkz. CMK madde 67)

Dosya içeriğimiz;

 • Mevcut trafik kaza raporu ve tarafların ifadelerini inceleyip uyuşmazlık konularını tespit etme
 • Ölçekli kroki oluşturma ve Programlı kaza canlandırması yaparak çıkan sonuçları mevcut kazaya uyarlama
 • Trafik kazasının meydana geldiği yerin özelliklerini, kamera görüntüsünü araştırma ve Araç hasar durumlarını inceleme
 • Trafik kazasının oluşumunu tüm yönüyle tespit etmekle beraber Bilirkişi Özel mütalaa dosyası hazırlayarak kusur tayininde bulunma

Trafik Kaza Ön İncelemesi ÜCRETSİZDİR.
(Whatsapp butonundan yada alt mail kutusundan iletişime geçip, trafik kazalarınızın incelmeye açık olup olmadığını öğrenebilirsiniz)
daha fazla bilgi için: https://trafikkazaanalizi.com/danismanlik-hizmetimiz/